August 2013

 1. Anand, M. B. and Dr. Sreenivas, D. L.
 2. Kishore Kumar, G., Rajesh Kumar, G., Mrudula Spurthi, K., Kaushik, P., Sahu, S. K., Sudha Lakshmi, T. and Surekha Rani, H.
 3. Abhimanyu Singh, Jamshed Zaidi, Hemant S.Verma, Priyanka Chaudhary, Priyanka Yadav,Shishir, K. Singh, Indu and S. Imtiyaz Ali
 4. Mushtaq Ahmad Shah
 5. Shashikala, M., Nagapadma, M., Lolita Pinto and Sarath Narayanan Nambiar
 6. Sreenivasa Nayaka and Vidyasagar, G. M.
 7. Dr. Wakar Amin, Dr. Shazia Manzoor and Mudasir Naqshbandi, M.
 8. Sandeep Kumar, Poonam Yadav, Purnima Kumari, Sandeep Tripathi and Arvind Arya
 9. Sowmya, S. and Lakshmidevi, N.
 10. Lingannaiah, B. and Shankar P. Hosmani
 11. Shiva Prasad, G., Subba Rao, L. V., Sujatha, M. and Chaitanya, U.
 12. Dr. Sindhu H. MDS and Dr. Aravind S. Raju
 13. Mohanambal, R. and Puvaneswari, S.